How to install Oracle VirtualBox on Arch Linux

Follow the below steps to install virtualbox on Arch Linux based Systems.

[Install VirtualBox and VirtualBox Host Module on Arch Linux]
$ sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-modules-arch
[Load VirtualBox module to the kernel]
$ sudo modprobe vboxdrv
[Install Virtualbox Extension Pack]
$ yaourt virtualbox-ext-oracle
[Adding Your Account to the vbox User Group]
$ sudo gpasswd -a $USER vboxusers

HOWTO: ArchLinux – Intel and AMD have CPU meltdown as two major security flaws are blown open

Etkilenen OS versiyonları; 4.14.12-1 versiyonun altındaki tüm Arch Linux işletim sistemleri.

[[email protected] ~]$ uname -a
Linux Dell-Linux 4.14.8-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Dec 20 21:27:44 UTC 2017 x86_64 GNU/Linux
[[email protected] ~]$

Çözüm & Solution,
[[email protected] ~]$ sudo pacman -Sy

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu
[sudo] password for Arch: 
:: Synchronizing package databases...
 core               26.8   KiB  204K/s 00:01 [####################################################################] 100%
 extra              1639.8  KiB  509K/s 00:03 [####################################################################] 100%
 community            4.3    MiB  675K/s 00:06 [####################################################################] 100%
 multilib             168.6   KiB  214K/s 00:01 [####################################################################] 100%
 archlinuxfr           1.5    KiB  3.74M/s 00:00 [####################################################################] 100%
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (52) bind-9.11.2-3 bind-tools-9.11.2-3 linux-4.14.12-1 linux-headers-4.14.12-1 mesa-17.3.1-2 

[[email protected] ~]$ uname -a
Linux Dell-Linux 4.14.12-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jan 3 07:02:42 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux

AVG-552

Package linux
Status Fixed
Severity High
Type multiple issues
Affected 4.14.7-1
Fixed 4.14.11-1
Current 4.14.12-1 [core]
Ticket FS#56832
Created Thu Jan 4 00:17:01 2018

 

Çekirdeği kontrol etmek için;

[[email protected] ~]$ zgrep CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION /proc/config.gz
CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION=y
[[email protected] ~]$ dmesg | grep iso 
[  0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled

AVG-522

Arch Linux – Creating BIOS and UEFI Bootable USB

Bootable USB disk oluştururken bazı programlar efi bölümü oluşturmuyor. En sağlıklı yöntem dd komutu ile oluşturmaktır. Aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz.

Bootable usb oluşturmadan önce mutlaka usb disk’i unmount etmeniz gerekmektedir.

lsblk
sdb 8:16 1 3.8G 0 disk
`-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /run/media/xxxx/e54c4ce0-9def-4183-a415-c0d98
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

sudo umount /dev/sdb1

lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 223.6G 0 disk
|-sda1 8:1 0 512M 0 part /boot
|-sda2 8:2 0 215G 0 part /
`-sda3 8:3 0 8.1G 0 part [SWAP]
sdb 8:16 1 3.8G 0 disk
`-sdb1 8:17 1 3.7G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Not : Bootable iso oluştururken (/dev/sdb1) olarak yazmayın.

dd bs=4M if=/path/to/archlinux.iso of=/dev/sdx status=progress && sync &

error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu
:: Synchronizing package databases...
 core           123.6 KiB  155K/s 00:01 [######################] 100%
 extra          1690.7 KiB  199K/s 00:08 [######################] 100%
 community         3.7 MiB  392K/s 00:10 [######################] 100%
 multilib         185.1 KiB  184K/s 00:01 [######################] 100%
 archlinuxfr        15.4 KiB  131K/s 00:00 [######################] 100%
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: sky: installing qt5-base (5.8.0-2) breaks dependency 'qt5-base<5.8.0'

 

Çözüm;
[[email protected] ~]$ sudo pacman -Rdd qt5-base
[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu

Steam : Fix libGL error: unable to load driver: i965_dri.so

libGL error: unable to load driver: i965_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast

Downgrade libcrypt

sudo pacman -U /var/cache/pacman/pkg/lib32-libgcrypt-1.6.5-1-x86_64.pkg.tar.xz 

Remove Libraries;

find ~/.local/share/Steam/ \( -name "libgcc_s.so*" -o -name "libstdc++.so*" -o -name "libxcb.so*" -o -name "libgpg-error.so*" \) -print -delete

EFI Arch Linux Kurulumu

Merhabalar,

EFI Kurulumu bölümleme sırasında aşağıdaki gibi disk bölümlemesi yapılandırın, bölümleme işlemini tek tek anlatmıyorum.

Disk /dev/sda: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFC073D-D9C2-4262-B123-4801CD0FDE74

Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048  1048576  1046529  511M EFI System
/dev/sda2   1050624 1447034880 1445984257 689.5G Linux filesystem
/dev/sda3 1447036928 1465149134  18112207  8.7G Linux swap
mkfs.vfat -F32 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sda2 -L ARCH_ROOT
mkswap /dev/sda3
mount /dev/sda2 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
swapon /dev/sda3

Mount ettikten sonra yapılandırma kısmını Arch Kurulumu sayfasında anlatılmıştı. Grub kurulumuna kadar aynı işlemleri yapabilirsiniz tekrardan aynı komutları yazmıyorum.

Grub kurulumu için; bu komutları arch-chroot’ta çalıştırıyorsunuz.

pacman -S grub efibootmgr
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=boot --bootloader-id=arch_grub
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
mkinitcpio -p linux
exit
umount -R /mnt
reboot

Bu işlemlerden sonra EFI bootloader ile başlatmış oluyoruz.

Arch Linux üzerinde LAMP kurulumu

LAMP Nedir?

Lamp ücretsiz açık kaynak yazılım kombinasyonudur. Genel amaçlı bir web sunucusudur. LAMP, Linux(İşletim Sistemi), Apache(HTTP Sunucu), MySQL/MariaDB(Veritabanı), Php/Perl/Python temel bileşenlerinin ilk harflerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Not: Kuruluma başlamadan önce arch linux yüklü varsayılarak anlatılmıştır.

Depo güncellemesi,

sudo pacman -Sy

Apache Kurulumu,

sudo pacman -S apache
sudo systemctl restart httpd

Test sayfası oluşturma,

sudo vi /srv/http/index.html
	 	 
Apache Test Sayfasi	 	 
	 	 

Merhaba, Apache Basarili bir sekilde kuruldu!

testpacge

Kontrol için, http://localhost veya http://Ip_Adress

Veri Tabanı Kurulumu,

sudo pacman -S mariadb
mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl start mysqld

mysql_secure_installation yapılandırması,

sudo mysql_secure_installation 

Php Kurulumu,

sudo pacman -S php php-apache

Modüllerin yüklenmesi,

sudo gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

php-apache servisinde mod_mpm_event modülünü kullanmıyoruz. mod_mpm_prefork Modülü ile değiştirin. Açılan httpd.conf dosyasında düzenlemeyi gerçekleştirin.

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

mpm_module

Php5 Modülü yüklenmesi, httpd.conf dosyası üzerinde değişiklikleri gerçekleştirin.

LoadModule php5_module modules/libphp5.so

loadmodulephp

Include conf/extra/php5_module.conf
AddHandler php5-script php

loadmodule_Include

sudo systemctl restart httpd

httpd

Php test sayfası oluşturma,

sudo vi /srv/http/info.php

Kod içeriği;

sudo systemctl restart httpd

Test için; http://localhost/info.php veya http://ip_adres/info.php
phpinfo

Kaynak

Arch Linux x86 paketlerini yansı dosyasında düzenleme işlemi.

64 bit Arch linux kurulduktan sonra 32 bit uygulamaları yüklemek için yansı dosyasında düzenleme yapılması gerekmektedir.

Düzenleme işlemi için;

sudo vi /etc/pacman.conf

Aşağıdaki satıra geliyorsunuz.”#” işareti kaldırdıktan sonra kaydedin ve çıkış yapın.
#[multilib]
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Depoyu güncelleyin,

sudo pacman -Syyu

Arch üzerinde Removable Media Auto Mounting işlemi

Arch linux için ihtiyaç duyulan paketler,

sudo pacman -S gvfs autofs thunar thunar-volman gvfs-afc gvfs-mtp gvfs-gphoto2

* Yapılandırma;
Thurnar( File Manager ) > Edit > Preferences > Advanced
“Enable Volume Management” aktif olmalı > Configure >
Mount removable drives when hot-plugged.
Mount removable media when inserted.
Browser removable media when inserted.
Seçeneklerini işaretli olacak şekilde yapılandırın.

Screenshot_2015-04-07_15-53-37

Screenshot_2015-04-07_16-17-48

kaynak

Arch Linux Başlangıçta Türkçe Klavye Sorunu

Arch üzerinde başlangıçta Türkçe klavye problemi ile karşılaşırsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli.

xorg paketleri kurulumu sırasından giriş çıkış aygıt konfigurasyon ayarlarını genelde “/etc/X11/xorg.conf.d/” nin altına yaratıyor ama bazı durumlarda “/usr/share/X11/xorg.conf.d/” altında bulabilirsiniz.

vi /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf

veya,

vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf

Açılan sayfada “evdev keyboard catchall” bölümüne gelin,

Section "InputClass"
    Identifier "evdev keyboard catchall"
    MatchIsKeyboard "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "evdev"
EndSection

Option “XkbLayout” “tr” kodunu ekleyin ve kaydedip çıkış yapın,

Section "InputClass"
    Identifier "evdev keyboard catchall"
    MatchIsKeyboard "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "evdev"
    Option "XkbLayout" "tr"
EndSection

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Arch Linux’te K3b Kurulumu

Arch üzerinde ses ve videolarınız K3b programı ile CD veya DVD’ye yazdırabilirsiniz.
Paket

sudo pacman -S k3b

Opsiyonel paketler,

Optional dependencies for k3b
dvd+rw-tools: for dvd burning support
vcdimager: for vcd burning support
transcode: for advanced mpeg conversion support
emovix: for bootable multimedia cd/dvd support
cdrdao: for disk-at-once (DAO) mode support
cdparanoia: for cd ripping support

sudo pacman -S dvd+rw-tools vcdimager transcode emovix cdrdao cdparanoia

Arch Linux Kurulumu

Arch Linux Kurulumu

Not;
1)2015.5.1 ISO kalıbı esas alınarak anlatılmıştır.
2)Kurulumda editor derleyici olarak “vi” kullanılmıştır. Hangi editörü kullanıyorsanız derleme işlemini onun ile yapınız.
3)Disk bölümleme işlemi GPT olarak yapılandırıldı, bu yüzden cgdisk kullanılmıştır.

1) İndirme;
https://www.archlinux.org/download/

2) Kurulum;

* Klavye düzeni,

loadkeys trq
setfont lat5-12

* Kablosusuz network ayarları,

iw dev
wifi-menu WIFI_INTERFACE_NAME

* Disk yapılandırma,

fdisk -l

( Takılı olan bütün disklerin bilgilerini gösterir.)

cgdisk /dev/sd?

(Not!!: Disk üzerindeki verilerinizin yedeğini aldıktan sonra deneyin disk üzerindeki verileriniz silinecektir.!!!)

* Disk biçimlendirme,

mkfs.ext4 /dev/sda1 -L arch_root

( root bölümü hangisini seçtiyseniz bölüm ismini verin. Benim root bölümüm sda1)

mkswap /dev/sda?

( örn: mkswap /dev/sda3) Takas alanı belirleme

* Diskleri bağlama,

mount /dev/sda? /mnt

( örn: mount /dev/sda2 ) kök(root) dizini bağlama

swapon /dev/sda?

( örn: swapon /dev/sda3) Takas alanı bağlama

* Yansı adresi belirleme,
Aşağıdaki komut ile yansı dosyasının yedeğini alın.

mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist_ORG

Yeni bir yansı dosyası oluşturun.

vi /etc/pacman.d/mirrorlist

Aşağıdaki kodları yarattığınız yansı dosyasına ekleyin.

##
## Arch Linux repository mirrorlist
## Sorted by mirror score from mirror status page
## Generated on 2015-01-01
##

## Score: 4.4, Turkey
Server = http://ftp.linux.org.tr/archlinux/$repo/os/$arch

* Taban kurulumu,

pacstrap -i /mnt base

* Fstab oluşturma,

genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Fstab ve UUID bölümlerini kontrol etmek için,

more /mnt/etc/fstab

 

blkid

* Chroot düzenleme,

arch-chroot /mnt /bin/bash

* Yazı karakteri desteği,

vi /etc/locale.gen

Açılan sayfada # işaretini kaldırın ve kaydedip çıkın,
Örn,
tr_TR.UTF-8 UTF-8
tr_TR ISO-8859-9

Yapılan değişikliklerin uygulanması için,

locale-gen

* Dil desteği,
Türkçe için,

echo LANG=tr_TR > /etc/locale.conf
export LANG=tr_TR

İngilizce için,

echo LANG=en_US > /etc/locale.conf
export LANG=en_US

* Konsol klavye düzenlemesi,

echo KEYMAP=trq > /etc/vconsole.conf
echo FONT=lat5-12 >> /etc/vconsole.conf

* Yerel saat ayarları,

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
hwclock -s -u

* Bilgisayar adını belirleme,

echo BİLGİSAYAR_ADI > /etc/hostname

Örn: echo arch > /etc/hostname

* Localhost ayarlama,

vi /etc/hosts

Dosya içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin,

#
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost BİLGİSAYAR_ADI
::1 localhost.localdomain localhost BİLGİSAYAR_ADI

Örn,
#
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost arch
::1 localhost.localdomain localhost arch

* Kullanıcı tanımlama,

useradd -m -G wheel -s /bin/bash kullanıcı_adı

örn : useradd -m -G wheel -s /bin/bash user1

* Kullanıcı şifre belirleme,

passwd kullanıcı_adı

örn: passwd user1

* Kablosuz araçları kurulumu,

pacman -S iw dialog wpa_supplicant wpa_actiond

* Ağ kontrolü,

ip link

* Kablosuz down ise up yapmak için,

ip link set dev up

* Kablolu ağ dhcp başlatma,

dhcpcd

* Root Şifresi belirleme,

passwd

* Grub ve gerekli paketlerin yüklenmesi,
Amd işlemcisi olan intel-ucode ‘u yüklemesin.

pacman -S grub dosfstools gptfdisk os-prober ntfs-3g intel-ucode

* Grub Kurulumu,

grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda

* Grub.cfg oluşturma,

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

* Çekirdek önyükleme, ramdisk, init kontrolü yapılandırması,

mkinitcpio -p linux

* Çıkış,

exit
umount -R /mnt

* Yeniden başlatma,

reboot

3) Yapılandırma;

* Network Manager kurulum ve aktif etme,

pacman -S networkmanager
systemctl enable NetworkManager

* Kablolu ağ bağlantısı,

dhcpcd
systemctl enable dhcpcd

* Notebook’lar için Touchpad sürücüsü,

pacman -S xf86-input-synaptics

* X ortamı sürücüleri,

pacman -S xorg-server xorg-server-utils xorg-xinit mesa alsa-lib alsa-utils alsa-firmware

* Ekran kartı sürücüleri,
* Nvidia 7xxx ve öncesi,

pacman -S nvidia-304xx nvidia-304xx-utils pangox-compat

* Nvidia 8xxx ve sonrası,

pacman -S nvidia nvidia-utils pangox-compat

* Ati,

pacman -S xf86-video-ati mesa-dri

* Intel,

pacman -S xf86-video-intel mesa-dri

* X ortamı sürücüleri kontrolü için,

pacman -S xorg-twm xorg-xclock xterm

* X Ortamı testi için, startx komutunu çalıştırdığınız da aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü gelecektir.
Bu işlem ortam sürücülerinin başarılı olduğu anlamına gelir.

startx

startx
Komut satırında exit ile çıkış yapabilirsiniz.

* Masa üstü ortamı kurulumu,
* Xfce için,

pacman -S xfce4 ttf-dejavu xfce4-goodies lxdm xfce4-xfapplet-plugin network-manager-applet

* Kde için,

pacman -S kde kde-l10n-tr kdeplasma-applets-networkmanagement

* Gnome için,

pacman -S gnome gnome-extra network-manager-applet

Giriş karşılama ekranını açılışta aktif etme,
* Xfce için,

systemctl enable lxdm.service

* Kde için,

systemctl enable kdm.service

* Gnome için,

systemctl enable gdm.service

* Sudo kurulumu ve yapılandırılması,

pacman -S sudo
EDITOR=vi visudo

Açılan dosyadaki “# %wheel ALL=(ALL) ALL” satırında # işaretini kaldırın, bu işlem şifre ile yetki almak için kullanılır.

* AUR deposu için,

vi /etc/pacman.conf

Açılan dosyanın en altına aşağıdaki kodları ekleyin ve kaydedin,

[archlinuxfr]
SigLevel = Never
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64

* Depoyu full güncelleme ve yaourt paketi yükleme,

pacman -Syyu
pacman -S base-devel
pacman -S yaourt

* Yeniden başlatma,

reboot